ΕΞΕΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Ι

5 June 2018 11:41 am

ΕΞΕΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ, ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Ι

Η εξέταση του εργαστηρίου, ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Ι, θα πραγματοποιηθεί στις 14/6/2018 και θα αποτελείται από δύο (2) μέρη, πρακτικό και θεωρητικό.

  1. ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΜΕΡΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ (35%)

ΑΙΘΟΥΣΑ Internet (Αιθ. 8), από 10 – 16 (δυνατότητα παράτασης έως 16:30). Υλοποίηση λογικού κυκλώματος με τη χρήση της πλακέτας. Διάρκεια εξέτασης: 20 λεπτά (αυστηρά)

 

  1. ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ (65%)

ΑΙΘΟΥΣΑ 4, από 17 – 19 (δυνατότητα παράτασης έως 19:30). Θεωρητική επεξεργασία ζητημάτων τα οποία σχετίζονται: ι) με τη σχεδίαση και ανάλυση συνδυαστικών λογικών κυκλωμάτων, ιι) βασικές έννοιες της ψηφιακής λογικής. Διάρκεια εξέτασης: 30 λεπτά (αυστηρά)

 

ΤΕΛΙΚΗ BΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ: Π.Εx0.35 + Θ.Εx0.65, όπου Π.Ε και Θ.Ε αντιστοιχούν στου βαθμούς της πρακτικής (Π.Ε ) και θεωρητικής (Θ.Ε) εξέτασης.