Προσωπικό

Τακτικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό

Όνομα Θέση e-mail Βιογραφικό
Δρ. Σταύρος Α. Καρκάνης Καθηγητής skteiste.gr Βιογραφικό
Δρ. Πέτρος Λάμψας Καθηγητής plamteiste.gr Βιογραφικό
Δρ. Κωνσταντίνος Αντωνής Αναπληρωτής Καθηγητής k_antonisteiste.gr Βιογραφικό
Δρ. Θεόδωρος Τσιφτσής Αναπληρωτής Καθηγητής tsiftsisteiste.gr Βιογραφικό
Δρ. Γεώργιος Κ. Φούρλας Αναπληρωτής Καθηγητής gfourlasteiste.gr Βιογραφικό
Δρ. Βασίλειος Ζαρίκας Επίκουρος Καθηγητής vzarikasteiste.gr Βιογραφικό
Δρ. Λαλλάς Ευθύμιος Επίκουρος Καθηγητής elallasteiste.gr Βιογραφικό
Δρ. Σπύρου Ευάγγελος Επίκουρος Καθηγητής espyrouteiste.gr Βιογραφικό
Δρ. Χαράλαμπος Καρανίκας Καθηγητής Εφαρμογών karanikasteiste.gr Βιογραφικό
Κων/νος Αλεξίου Καθηγητής Εφαρμογών alexioukteiste.gr Βιογραφικό