Προσωπικό

Τακτικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό

Όνομα Θέση Email Βιογραφικό
Δρ. Σταύρος Α. Καρκάνης Καθηγητής skteiste.gr Βιογραφικό
Δρ. Πέτρος Λάμψας Καθηγητής plamteiste.gr Βιογραφικό
Δρ. Κωνσταντίνος Αντωνής Αναπληρωτής Καθηγητής k_antonisteiste.gr Βιογραφικό
Δρ. Παναγιώτης Μ. Παπάζογλου Αναπληρωτής Καθηγητής papazteiste.gr Βιογραφικό
Δρ. Γεώργιος Κ. Φούρλας Αναπληρωτής Καθηγητής gfourlasteiste.gr Βιογραφικό
Δρ. Λαλλάς Ευθύμιος Επίκουρος Καθηγητής elallasteiste.gr Βιογραφικό
Δρ. Σπύρου Ευάγγελος Επίκουρος Καθηγητής espyrouteiste.gr Βιογραφικό
Δρ. Χαράλαμπος Καρανίκας Καθηγητής Εφαρμογών karanikasteiste.gr Βιογραφικό
Δρ. Κων/νος Αλεξίου Καθηγητής Εφαρμογών alexioukteiste.gr Βιογραφικό