ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ

4 September 2019 3:53 pm

Σχετικό έγγραφο

 

Οι υποψήφιοι μπορούν να κάνουν ένσταση επί των
αποτελεσμάτων εντός 5 εργάσιμων ημερών