Εξεταση Ηλεκτρονικής Φυσικής, Εργαστήριο

30 December 2019 10:20 pm

Η εξέταση του εργαστηρίου, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ, θα πραγματοποιηθεί την
Παρασκευή, 10/1/2020, από 11:00 – 16:00, με διάρκεια εξέτασης τα 45 λεπτά.
Ο χώρος διεξαγωγής της εξέτασης θα ανακοινωθεί σε μεταγενέστερη ανακοίνωση.