Συνέχεια στην αναστολή της πρακτικής άσκησης

27 March 2020 9:12 pm

Σύμφωνα με την αριθμ. Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.20021/21-03-2020 Κοινή
Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 956/τ.Β/21.03.2020) αναστέλλεται η πρακτική
σας άσκηση από 21/3/2020 μέχρι 10/04/2020.Παρακαλώ πολύ να ενημερώσετε
τους φορείς σας για την αναστολή της πρακτικής σας άσκησης

Σχετικό έγγραφο