Αξιολόγηση ακαδημαϊκών υποτρόφων

6 August 2020 10:46 am

Οι υποψήφιοι ακαδημαϊκοί υπότροφοι μπορούν να καταθέσουν στη γραμματεία ένσταση επί των αξιολογικών πινάκων μέχρι τις 11/8/2020

Σχετικό έγγραφο 1

Σχετικό έγγραφο 2