Ανακοίνωση για το μάθημα Εισαγωγή στη Φιλοσοφία

20 September 2020 12:17 am

Η αλλαγή της ώρας στην εξέταση του μαθήματος Εισαγωγή στη Φιλοσοφία έγινε χωρίς υπαιτιότητα της διδάσκουσας και χωρίς να είναι ενήμερη για την αλλαγή.

 

Η διδάσκουσα

Κομπυλάκου Θεοδώρα