ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ

24 August 2022 1:43 am

«Ενστάσεις επί των αρχικών πινάκων αξιολόγησης των υποψηφίων μπορούν να υποβάλλονται στο Πρόγραμμα Σπουδών (psdi@uth.gr) εντός πέντε (5) ημερολογιακών ημερών από την ανάρτησή τους δηλαδή μέχρι και την Κυριακή 28 Αυγούστου.»

Σχετικό έγγραφο1

Σχετικό έγγραφο 2